Všeobecné podmínky

1. Základní údaje


Prodávající:
Ing. Tomáš Kubala
Mírová 607
739 32 Řepiště
tel. 608 116 969
e-mail: shop@voditka.cz

Prodávající není plátcem DPH.

2. Uzavření kupní smlouvy


Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Možnosti podání objednávky
◾vyplněním on-line formuláře na stránkách internetového obchodu v nákupním košíku
◾e-mailem - zasláním objednávky na e-mailovou adresu shop@voditka.cz, popř. vyroba@voditka.cz

Náležitosti objednávky
U on-line objednávky je nutné řádně vyplnit připravená formulář a to zejména:
◾jméno, fakturační adresa
◾dodací jméno, dodací adresa pokud je rozdílná od fakturační adresy
◾telefonické spojení, nutné pro případné změny typu zboží
◾kód, popis, množství a cena zboží dle ceníku
◾případné doplňující údaje
Po odeslání objednávky a jejím následném zpracování bude kupujícímu e-mailem odesláno potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti neprodleně kontaktujte prodávajícího (viz. kontakty).

Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Veškeré podané objednávky jsou závazné.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Kupující i prodávající mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky prodávajícím. Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě prodávajícího a kupujícího, a za podmínek, které si vzájemně sjednají. Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího až po úplném zaplacení celé kupní ceny a jeho převzetím. Zboží je až do zaplacení majetkem prodávajícího. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-7 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky.

Ochrana osobních údajů
Prodávající shromažďuje se souhlasem kupujících osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek kupujících v budoucnu. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Práva a povinnosti prodávajícího
Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu kupujícího. Při převzetí zásilky od přepravce, obdrží kupující se zbožím i účetní doklad. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
◾zboží se již nevyrábí nebo nedodává
◾změnila se výrazným způsobem prodejní cena
V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).

Práva a povinnosti kupujícího
Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Prodávající vždy při potvrzení objednávky potvrdí taktéž platnost ceny objednaného zboží. Zvýší-li se cena zboží oproti původní prodejní ceně, má kupující, který je spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad. Kupující má právo zrušit odeslanou objednávku nebo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží dle platného Občanského zákoníku. Projev vůle o odstoupení od smlouvy je nutno doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší. Kupující je povinen odevzdat prodávajícímu nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení s veškerým příslušenstvím zpět. Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem a to nejpozději do 30 dnů od účinnosti projevu vůle kupujícího (od doručení odstoupení od smlouvy). Na zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta. Záruka se vztahuje na zjevné i skryté vady, které mají vliv na funkčnost zboží. Záruka se nevztahuje na vady způsobené opotřebením zboží či na vady způsobené hrubým a nevhodným zacházením. V případě, že kupující objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.
Při převzetí zásilky je kupujícímu doporučeno překontrolovat stav zásilky (počet balíků, poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Závěr
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícícm. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.voditka.cz/shop